Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Wijewo można już składać wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie

Data publikacji: 2022-11-23

Wnioski o zakup węgla można składać w siedzibie Urzędu Gminy  ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek od godz. 7 – 16
 • wtorek – czwartek od godz. 7 – 15
 • piątek – od godz. 7 – 14

 Decyduje kolejność wpływu do urzędu.

Czytaj całość publikacji "Informujemy, że w Urzędzie Gminy Wijewo można już składać wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie"

Załączniki:

 1. Wniosek o preferencyjny zakup węgla (plik pdf 130KB)

Uwaga!

Data publikacji: 2022-10-24

Urząd Gminy Wijewo przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla (Wstępnie węgiel ma kosztować MAKSYMALNIE 2000 zł za tonę).

Zgłoszenia w ramach rozeznania przyjmowane są do wtorku 25.10.2022 roku do godziny 13.00.

Zbierane są następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • ilość węgla (maksymalnie 2 tony)
 • rodzaj węgla (orzech - od 2,3 cm do 8,00 cm, groszek - od 0,8 cm do 3,00 cm, miał - od 0,1 cm do 3,00 cm)

 Jak zgłosić?

 • osobiście w pokoju nr 14 lub na stanowisku ds. obsługi klienta – parter
  w holu Urzędu Gminy Wijewo w godzinach pracy Urzędu,
 • telefonicznie pod numerem 65 549 40 85 lub 65 549 40 85 wew. 38 w godzinach pracy Urzędu,
 • mailowo pod adresem : wijewo@wijewo.pl

BEZPŁATNA FIZJOTERAPIA DOMOWA DLA OSÓB Z ORZECZENIEM O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (I grupa)

Data publikacji: 2022-09-26

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii zaprasza pacjentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa), na BEZPŁATNĄ FIZJOTERAPIĘ DOMOWĄ, (realizowaną w domu u pacjenta), finansowaną przez NFZ.

Potrzebne jest e-skierowanie od lekarza rodzinnego i innego lekarza specjalisty.

Więcej infomacji znajdziecie Państwo w załącznikach.

Zapisy: Fizjoterapia Domowa: tel. 512 046 048,   573 973 963

Zapraszamy !

BEZPŁATNA FIZJOTERAPIA DOMOWA – plakat

Załączniki:

 1. Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii - informacje (plik pdf 437KB)
 2. BEZPŁATNA FIZJOTERAPIA DOMOWA – w domu u pacjenta - informacje (plik pdf 864KB)

Ważne zmiany w dodatku węglowym

Data publikacji: 2022-09-26

W związku z nowelizacją Ustawy o dodatku węglowym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie informuje o najważniejszych zmianach

 • Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wypłaty dodatku węglowego na podstawie wniosków złożonych po dniu 30 października 2022 r. będą realizowane do dnia 30 grudnia 2022r.
 • Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB.
 • Jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem miejsca zamieszkania.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Powyższe zapisy ustawy mają zastosowanie do wszystkich złożonych wniosków od początku ich przyjmowania czyli od 17 sierpnia 2022 r.

Dodatek dla gospodarstw domowych

Data publikacji: 2022-09-26

W dniu 20 września 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy

- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Czytaj całość publikacji "Dodatek dla gospodarstw domowych"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA (plik docx 62KB)
 2. Oświadczenie RODO - dot. dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (plik pdf 81KB)

Dodatek węglowy

Data publikacji: 2022-08-17

W dniu 17.08.2022r. weszły w życie przepisy wykonawcze do Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

 • Zgodnie z w/w przepisami Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym lub wieloosobowym  , w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. Poz. 438).
  Paliwa stałe to węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające
  co najmniej 85% węgla kamiennego.
 •  Przez gospodarstwo domowe, rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 • Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.
 • Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
 • Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
 • Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (wniosek elektroniczny opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego)

W Gminie Wijewo obsługą dodatku węglowego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie.

Druki wniosków będą dostępne w Ośrodku od dnia 29 sierpnia 2022r.

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (plik pdf 326KB)
 2. Oświadczenie RODO (plik pdf 75KB)

NIEMARNUJEMY - RATUJEMY

Data publikacji: 2022-07-19

Informujemy o możliwości skorzystania z żywności w ramach "paczki marketowej". Paczki wydawane są w Stowarzyszeniu Leszczyński Bank Żywności w Lesznie.

Załączniki:

 1. NIEMARNUJEMY - RATUJEMY - plakat (plik pdf 2300KB)

Bezpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka

Data publikacji: 2022-07-06

Plakat wuw 2022

Bezpłatne warsztaty

Data publikacji: 2022-07-06

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie zaprasza rodziców i wychowawców na cykl warsztatów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz. 1: Budowanie relacji rodzic-dziecko.

Podczas 10 spotkań poruszone zostaną następujące tematy:

 • Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 • Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.
 • Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
 • Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
 • Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.
 • Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
 • Wychowanie do samodyscypliny przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania).
 • Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
 • Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
 • Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.
 • Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 19.07.2022 o 18.30.

Spotkania będą odbywać się regularnie co tydzień.
Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. 65 529 98 65.

Liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty są współfinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zapraszamy!

Szkoła dla rodziców WUW 2022 wakacje

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Data publikacji: 2022-06-14

Logo Wspieraj Seniora

Szanowni Mieszkańcy !

Gmina Wijewo przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, finansowego przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie.

Z pozyskanych środków zostaną zakupione opaski bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki aktywną do 31.12.2022 roku.

Adresatami programu są osoby w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które jednak nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Czytaj całość publikacji "Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022"

Wakacyjne kursy dla Seniorów - Uniwersytet Warszawski zaprasza na bezpłatne kursy on-line dla seniorów

Data publikacji: 2022-06-09

Uniwersytet Warszawski zaprasza na bezpłatne kursy on-line dla seniorów. Od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem imiennego certyfikatu.

Zainteresowane kursami osoby prosimy o indywidualne wypełnienie formularzy zgłoszeniowych.

Czytaj całość publikacji "Wakacyjne kursy dla Seniorów - Uniwersytet Warszawski zaprasza na bezpłatne kursy on-line dla seniorów "

Załączniki:

 1. Wakacje dla Seniorów - plakat (plik pdf 485KB)

Wnioski o dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-06-07

Do 31 października 2022r. można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.

Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy zostanie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje

Jak wyliczamy dochód gospodarstwa domowego?

 • w okresie do 31 lipca 2022r. bierzemy pod uwagę dochody uzyskane w 2020 roku,
 • w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2022r. bierzemy pod uwagę dochody uzyskane w 2021 roku.

Czytaj całość publikacji "Wnioski o dodatek osłonowy "

Bezpłatne wsparcie psychologiczne - Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży

Data publikacji: 2022-05-20

Informujemy, że organizacja pozarządowa - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci uruchomiło ogólnopolską linię wsparcia psychologicznego

 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży TPD  800 119 119

Telefon działa codziennie w godzinach 14:00 -22:00.
Na linii dyżurują psychologowie i terapeuci.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.

 • Kontakt z psychologiem możliwy jest także poprzez Czat zaufania TPD na stronie internetowej 800119119.pl

BEZPŁATNE TURNUSY REHABILITACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ KRUS

Data publikacji: 2022-05-12

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2007r. – 2015 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą,

Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony:

 • formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka
 • formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą
 • oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS w oraz w drodze powrotnej.

Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z ww. formularzami należy złożyć w placówce KRUS w Lesznie w terminie do 20.05.2022.

Czytaj całość publikacji "BEZPŁATNE TURNUSY REHABILITACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ KRUS"

Załączniki:

 1. Wniosek o skierowanie na rehabilitacje lecznicza - turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolnikow 2022 (plik pdf 376KB)
 2. Informacja o stanie zdrowia dziecka 2022 (plik pdf 322KB)
 3. Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby ktorej dane dotycza 2022 (plik pdf 288KB)
 4. Oswiadczenie rodzica opiekuna dot. zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej 2022 (plik pdf 101KB)

Życzenia

Data publikacji: 2022-04-15

Życzenia wielkoanocne - GOPS Wijewo 2022

Dyżur eksperta ZUS w Urzędzie Gminy Wijewo w dniu 29 marca 2022r.

Data publikacji: 2022-03-25

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie.

Zapraszamy 29 marca 2022 roku godz. 9:00 – 13:00

Urząd Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo

Załączniki:

 1. Dyżur eksperta ZUS w Urzędzie Gminy Wijewo w dniu 29 marca 2022r. - plakat (plik pdf 47KB)

Uwaga!

Data publikacji: 2022-03-23

Logo Gmina dla Ukrainy

Uruchomiona została oficjalna strona Gmina dla Ukrainy, za pomocą której można zgłosić potrzebę pomocy lub zadeklarować pomoc!

Strona Gmina dla Ukrainy to system udzielania pomocy osobom, które opuściły Ukrainę i schroniły się na terenie gminy z terenu Powiatu Leszczyńskiego.

Sytem pozwala na

 • zgłoszenie potrzeby pomocy (np. przez obywatela Ukrainy, przebywającego na terenie naszej gminy, opiekuna tej osoby, inną jednostkę organizująca zbiórkę)
 • zadeklarowania pomocy ze strony mieszkańca danej gminy

Zgłoszenia i deklaracje trafiają do koordynatora, ktory weryfikuje dane oraz  kontaktuje osobę potrzebująca pomocy z osobą oferującą pomoc. Zgłoszenia na stronie utrzymywane są przez określony czas.

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze strony !!!

Jeżeli potrzebujesz pomocy:
https://gminadlaukrainy.pl/potrzebujepomocy?g=9

Jeżeli chcesz pomóc:
https://gminadlaukrainy.pl/chcepomocteraz?g=9

www.gminadlaukrainy.pl

Uwaga ! Zbiórka żywności dla Uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Wijewo

Data publikacji: 2022-03-22

W dniach 23-24  marca br. w godzinach 18:00-20:00 organizowana jest zbiórka niezbędnej żywności i artykułów higieniczych dla kobiet i dzieci z Ukrainy, które przebywają na terenie naszej gminy.

Zbiórka organizwana jest w remizach Straży Pożarnej w nastepujących jednostkach :

 • OSP Wijewo
 • OSP Brenno
 • OSP Potrzebowo
 • OSP Radomyśl
 • OSP Zaborówiec

Potrzebna są następujące artykuły :

Czytaj całość publikacji "Uwaga ! Zbiórka żywności dla Uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Wijewo"

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-22

Jak uzyskać jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy?
 Як отримати одноразову грошову допомогу громадянам України?

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним і внесений до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу. , призначені для життєдіяльності, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття. , засоби особистої гігієни та оплату житла.

Wniosek przyjmuje (Заявку приймає ) : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo

Na wizytę zabierz ze sobą - На візиту візьміть з собою?

 • paszport (паспорт)
 • PESEL
 • numer konta bankowego (номер рахунку в банку)

Jak otrzymam wypłatę - Як я буду отримувати гроші?

 • przelewem na konto bankowe (Переказом на банківський рахунок)

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ (plik pdf 142KB)

CO ZROBIĆ, ŻEBY DOSTAĆ ZASIŁEK RODZINNY? ЩО ЗРОБИТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ СІМЕЙНУ ДОПОМОГУ?

Data publikacji: 2022-03-22

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

Сімейна допомога призначена для часткового покриття витрат на утримання дитини.

 Kto może dostać zasiłek rodzinny?

 • Rodzic dziecka,
 • Opiekun prawny dziecka, czyli osoba dorosła, która opiekuje się dzieckiem na podstawie wyroku sądu,
 • Opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba która stara się o adopcję dziecka,
 • Osoba ucząca się, czyli osoba która skończyła 18 lat, chodzi do szkoły, a jej rodzice nie żyją albo płacą jej alimenty.

Czytaj całość publikacji "CO ZROBIĆ, ŻEBY DOSTAĆ ZASIŁEK RODZINNY? ЩО ЗРОБИТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ СІМЕЙНУ ДОПОМОГУ?"

Flaga Ukrainy

Dyżur pracownika ZUS w Urzędzie Gminy Wijewo w dniu 17 marca 2022r.

Data publikacji: 2022-03-11

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie.

Zapraszamy 17 marca 2022 roku godz. 10:00 – 14:00

Urząd Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo

Zabierz na spotkanie dowód osobisty, a jeśli chcesz złożyć wniosek, to także numer rachunku bankowego.

Załączniki:

 1. Dyżur pracownika ZUS w Urzędzie Gminy Wijewo - szczegóły (plik pdf 53KB)

Informacja dla obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-07

Poniżej przekazujemy niezbędne informacje, które mogą być przydatne obywatelom Ukrainy po przekroczeniu granicy Polski. Informacje zostały przygotowane w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej.

Ulotka informacyjna_PL - strona1Ulotka informacyjna_PL - strona 2

Załączniki:

 1. Ulotka informacyjna_PL (plik PDF 425KB)
 2. Ulotka informacyjna_EN (plik PDF 430KB)
 3. Ulotka informacyjna_UA (plik PDF 530KB)
 4. Ulotka informacyjna_RU (plik PDF 502KB)

Zbiórka dla Uchodźców z Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-04

Serdecznie dziękujemy za wsparcie zbiórki dla porzebujących Uchodźców z Ukrainy!  Zbiórka darów nadal trwa. Prosimy o przynoszenie artykułów żywnościowych długoterminowych, środków czystości oraz środków higieny osobistej. Zebrane artykuły są wydawane potrzebującym obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Gminy Wijewo.

Noclegi dla Uchodźców z Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-04

Prosimy wszystkie osoby, które chcą pomóc użyczając mieszkanie lub pokój (odpłatnie lub nieodpłatnie) o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wijewie. Pozwoli nam to na szybką pomoc osobom, które przybędą na teren Naszej Gminy. 

Informacje proszę przekazywać dzwoniąc Tel.  65-549-40-16 lub telefon komórkowy 571-396-656.

Ewidencja pobytu cudzoziemców na terenie Gminy Wijewo

Data publikacji: 2022-03-04

Informujemy , że mieszkańcy Gminy Wijewo, przyjmujący cudzoziemców powinny zgłosić fakt pobytu tych osób w Urzędzie Gminy Wijewo. Zgłoszenie pobytu służy celom ewidencyjnym.

Należy przedstawić paszport lub inny dokument podróży cudzoziemca, w przypadku dzieci- akt urodzenia . Obywatele ukraińscy posiadający ważny dokument podróży (paszport biometryczny) wjeżdżają do Polski w ramach ruchu bezwizowego.

Więcej informacji na temat spraw związanych z pobytem cudzoziemców na terenie Gminy Wijewo można uzyskać w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych w Urzędzie Gminy Wijewo.

INFORMACJA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Data publikacji: 2022-03-01

INFOLINIA +48 47 721 75 75

ua.gov.pl

INFORMACJA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

24.02.2022 spotkanie z pracownikami ZUS w Urzędzie Gminy

Data publikacji: 2022-02-24

Przypominamy o dzisiejszym spotkaniu z pracownikiem ZUS w Urzędzie Gminy  od godziny 09:00 do godziny 13:00. Będzie możliwość założenia profilu PUE, który niezbędny jest do złożenia wniosków Rodzina 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z pomocy założenia konta oraz złożenia wniosków,  prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz numer konta bankowego.

Bezpłatne warsztaty online dla kobiet

Data publikacji: 2022-02-22

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie „Akademia Rozwoju”, organizowanego przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju.

 Program realizowany będzie w formie bezpłatnych szkoleń i warsztatów online. Celem programu jest wsparcie kobiet na rynku pracy poprzez umożliwienie im zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w następujących obszarach  

 • tworzenie i edycja stron www
 • podstawy przedsiębiorczości
 • myślenie projektowe (design thinking)

Rejestracja do programu odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie https://fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki:

 1. Program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju” (plik pdf 1915KB)

Spotkanie z ekspertem ZUS

Data publikacji: 2022-01-14

W dniu 4 lutego 2022 roku w godz. 10:00 – 13:00 w Urzędzie Gminy Wijewo odbędzie się spotkanie z pracownikiem ZUS w sprawie założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. (PUE ZUS) Zapraszamy.

Spotkanie z ekspertem ZUS - plakat

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-01-05

W dniu 3 stycznia 2022 r. ukazała się ustawa o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1). Dodatek osłonowy ma na celu wsparcie finansowe dla osób i rodzin w związku z rosnącymi cenami energii, gazu i żywności. Dodatek będzie  przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody z 2020 roku nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

Obsługa dodatków osłonowych będzie realizowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie.

Wysokość wsparcia w ramach jednorazowego dodatku osłonowego wynosi:

 • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego:  400 zł  lub 500 zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, kuchnia węglowa itp.– zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi
 • Dla gospodarstwa 2-3 osobowego: 600 zł lub 750 zł,  gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, trzon kuchenny, kuchnia węglowa itp.– zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi
 • Dla gospodarstwa 4-5 osobowego: 850 zł lub 1062,50 zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,  kuchnia węglowa itp. – zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi
 • Dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego: 1150 zł lub 1437,50 zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, kuchnia węglowa itp.  – zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi

WAŻNE!  Chcąc uzyskać świadczenie w podwyższonej wysokości należy wcześniej zgłosić źródło ogrzewania budynku  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, w Urzędzie Gminy w Wijewie (deklarcję można złożyć elektroniecznie na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub papierowo w Urzędzie Gminy Wijewo).

Wypłata dodatków osłonowych zostanie realizowana w 2022 roku w dwóch formach: jednorazowo (wniosek trzeba złożyć do 31.10.2022 r.)  lub w 2 równych ratach, (wtedy wniosek należy złożyć  do  31.01.2022 r.).

Wzór wniosku o dodatek osłonowy stanowi załącznik do niniejszej informacji, jest również możliwy do pobrania z Zakładki Druki. Wniosek można złożyć także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Druki wniosków można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie od dnia 18 stycznia 2022 roku.

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (plik pdf 112KB)

GOPS NIECZYNNY w dniu 7 stycznia 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-05

Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 roku (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) OD STYCZNIA 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-05

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+), niezależnie od okresu na jaki będą składane, należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od dnia 01.01.2022r. Ośrodki Pomocy Społecznej nie będą przyjmować i rozpatrywać wniosków na to świadczenie.

Wypłata przyznanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 będzie kontynuowana przez Ośrodek do końca okresu na jaki zostało przyznane, czyli do 31 maja 2022r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy będzie można składać do ZUS już od 1 lutego 2022 r., wyłącznie elektroniecznie.

Więcej informacji na temat składania wniosków do ZUS

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku - Świadczenia - Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych - ZUS

Życzenia

Data publikacji: 2021-12-22

zyczenia
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...