Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

2017-07-31

logo

Informujemy, że od 01 sierpnia 2017r. będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+.
Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie
ul. Parkowa 1:
- w poniedziałki w godzinach od 08.00 do 17.30 ,
- od wtorku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.

• Terminy składania wniosków na świadczenia wychowawcze 2017/2018
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia 2017 roku przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października 2017 roku . Złożenie wniosku w okresie od 1 września do 30 września 2017 roku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada 2017 roku W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 października do 31 października 2017 roku przyznanie i wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2017 roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 30 listopada 2017 roku , ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2017 roku do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku .

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.
Wniosek w sprawie świadczenia 500 + będzie można złożyć także elektronicznie za pomocą bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl), ePUAP.
Przedstawiamy najistotniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone od nowego okresu zasiłkowego 2017/2018 w związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci :
• Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko , chyba że : 1) drugie z rodziców dziecka nie żyje; 2) ojciec dziecka jest nieznany; 3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone; 4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka; 5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach ).

• Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu : W sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.) organ ustalający prawo do świadczenia wychowawczego nie uwzględni utraty dochodu.
• Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne : Od 1 sierpnia 2017 r. dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu. Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.
Ważne: Zgodnie z powyższym przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierające informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w 2016r.

Więcej informacji o świadczeniu 500 + znajdą Państwo w załączonym informatorze.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie. ul.Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. (65)549-40-16

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji