Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie

Procedura Niebieskiej Karty i Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Data publikacji: 2021-02-08

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę Niebieskie Karty i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

O uruchomienie procedury może prosić każda osoba dotknięta przemocą w rodzinie oraz osoby mające wiedzę, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy.

Uprawnienia do uruchomienia procedury Niebieskie Karty mają przedstawiciele następujących służb:
- Policji,
- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- oświaty (nauczyciele, pedagog, psycholog szkolny),
- ochrony zdrowia (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).

Przedstawiciele  w.w podmiotów realizują procedurę Niebieskie Karty w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

Wszczęcie procedury Niebieskie Karty następuje przez wypełnienie formularza Niebieska Karta w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wijewie jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zakończenie procedury Niebieska karta następuje w przypadku:
- ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy
-   rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

Skład zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Wijewo

Data publikacji: 2021-02-08

Zespół Interdyscyplinarny ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Wijewo działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , uchwały Rady Gminy Wijewo nr XXXVII/198/2017 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wijewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Czytaj całość publikacji "Skład zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Wijewo"

Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

Data publikacji: 2011-01-28

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info